معرفی کتاب: نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر

"حسن شفیعی"

کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر چرا سردرد ما پس از خوردن آسپرین ۱۰۰۰ تومانی باقی می ماند ولی بعد از خوردن آسپرین ۱۰۰ هزار تومانی از بین می رود؟ چرا وقتی معده ما دیگر جا ندارد و غذایی رایگان باشد باز هم می‌خوریم؟ این کتاب چگونگی درهم شکستن این مدل الگوهای اسلوب مند اندیشه را برای […]